Responsive image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางอินเดีย) กว้าง 2 เมตร ความยาว 600 เมตร ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธานทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 03 กันยายน 2019
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th