Responsive image

ขายครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของหน่วยงานในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการทอดตลาด
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 23 กันยายน 2019


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th