Responsive image

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า ของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน 2019
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th