Responsive image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติด้านสัตว์ป่า (ภาคเหนือ) สิ่งก่อสร้างจำนวน 2 รายการของสถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 20 มีนาคม 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th