Responsive image


ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2021

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th