Responsive image


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด รายการเสาอากาศวิทยุ สูง 30 เมตร ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 23 กันยายน 2021

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th