Responsive image

22 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

22 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบาย ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่ชุดลาดตระเวนร่วมประจำตำบลเสี่ยงของจังหวัดเชียงราย โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติของชุดลาดตระเวนร่วมประจำตำบลเสี่ยง ในพื้นที่เสี่ยง การลักลอบเผาในพื้นที่โล่งรุนแรง และพื้นที่ควบคุมเข้มข้นพิเศษ 32 ตำบล ในจำนวน 13 อำเภอโดยมีหน่วยงานทางทหาร ตำรวจ ปกครอง เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เจ้าหน้าที่กรมป่า และจิตอาสา เป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วม การใช้ Mobile Application"Smoke Watch" และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีให้กับครอบครัวนายเงิน นาหยิ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือการดับไฟป่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลชุดปฏิบัติการร่วมประจำตำบลเสี่ยงของจังหวัดเชียงราย เข้ารับนโยบายและแนวทางปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย​ เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th