Responsive image

6 เมษายน 2564 หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ

6 เมษายน 2564 หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ เข้าร่วมเสวนาในเวทีสมัชชาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานสภาลมหายใจเชียงราย โดยสถานีฯได้ร่วมเสวนาในส่วนของการร่วมมือกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของสถานีฯ และการจัดสรรงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อุดหนุนให้กับชุมชน มีผู้นำชุมชนร่วม 150 คน ณ ห้องประบ้านร่มฟ้าไทย ต. ตับเต่า อ. เทิง จ. เชียงราย โดยมีนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th