Responsive image

7 เมษายน 2564 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายสมเกียรติ ปูกา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

7 เมษายน 2564 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายสมเกียรติ ปูกา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งพื้นที่ภาคเหนือ (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Cisco jabber) ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วยสรุปภาพรวมสถานการณ์ฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งพื้นที่ภาคเหนือ ผลการดำเนินงานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเป็นรายจังหวัด และแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในช่วงสิ้นสุดมาตรการห้ามเผา ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th