Responsive image

14 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา

14 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ดำเนินช่วยเหลือช่อมแชมบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย (พายุฝนฟ้าคนอง 13 เม.ย.) ณ บ้านเหล่า ม.9 ต บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th