Responsive image

20 เมษายน 2564 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

20 เมษายน 2564 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรัก์ที่15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ปกครองจังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย อุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงราย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 4 จังหวัด ด้านสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 สถานการณ์หมอกควันข้ามแดน การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา การดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ของ 4 จังหวัด และคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศกำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำพูน เป็นเขตควบคุมมลพิษ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th