Responsive image


25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงภายในหน่วยงาน โดยมี พ.อ. ศราวุฒิ เกิดหลำ รอง ผอ.ศปม.กอ.รมน. ภาค 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะ และผู้แทนจาก กอ.รมน.จ.เชียงราย ทสจ.เชียงราย และ สจป.2 เชียงราย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน ปราบปราม การบุกรุกทำลายป่า และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2564 และรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th