Responsive image


1 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

1 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร (Morning Brief) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) มีผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ต่อมา เวลา 11.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดนมีโครงการเพื่อพิจารณา จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการเพิ่มศักยภาพป่าต้นน้ำของกว๊านพะเยาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จำนวน 660 แห่ง 2. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องกาเบี้ยน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จำนวน 100 แห่ง 3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า และปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า ระบบประปาภูเขาเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th