Responsive image


13 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง

13 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง ออกให้ความรู้เรื่องไฟป่าเบื้องต้น และวิธีการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า แก่สมาชิกเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บ้านสันกลาง หมู่ 12 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th