Responsive image


18 พฤศิกายน 2564 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

18 พฤศิกายน 2564 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก เป็นวิทยากรในการฝึกทบทวนของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเพิ่มขีดความสามารถให้กักำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมไฟป่าและเทคนิคการใช้อุปกรณ์ในการควบคุมไฟป่า ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 37 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 60 นาย ณ ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย โดยมีพันโท ณัฐพล ณีวัง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 37 เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th