Responsive image


22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า, ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร, ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในที่ประชุม

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th