Responsive image


8 มกราคม 2565 นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

8 มกราคม 2565 นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายพรเทพ ศิระวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้มาตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ โดยมีนายสราวุธ ค้อมคำพันธ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th