Responsive image


11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference เรื่อง คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เพื่อพิจารณาหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ในท้องที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 125 หมู่บ้าน ได้แก่ กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 98 หมู่บ้าน, กิจกรรมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) จำนวน 16 หมู่บ้าน, กิจกรรมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 หมู่บ้าน, กิจกรรมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 หมู่บ้าน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จำนวน 4 หมู่บ้าน เพื่อขอรับเงินอุดหนุน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ทั้งนี้ได้มีผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย, ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา, ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย และผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้มีมติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ สำหรับการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 125 หมู่บ้าน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th