Responsive image


1 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา

1 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ออกติดตามผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ สอบถามปัญหา และอุปสรรคการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน / ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับเงินอุดหนุน บ้านร่องคำดง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th