Responsive image


7 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา

7 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไฟป่า พร้อมขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า และทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับไฟป่า แก่ผู้นำและราษฎรหมู่บ้านเครือข่ายฯ บ้านแท่นคำพัฒนา ม.16 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th