Responsive image


9 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

9 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อำนวยความสะดวกพร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) อ.พาน จ.เชียงราย จำนวน 40 คน เกิดความรักธรรมชาติ และรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสมบัติชาติสืบต่อไป ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง อ.พาน จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th