Responsive image


13 มกราคม 2566 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

13 มกราคม 2566 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เข้าร่วมประชุมประสานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ร่วมกับนายอดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แขวงการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย ปกครองจังหวัดเชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 ผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ (ZOOM) จากห้องประชุมคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน การปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ GISTDA กรมควบคุมมลพิษ กองทัพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th