Responsive image

11 กันยายน 2562 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 11 กันยายน 2019

11 กันยายน 2562 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะ ได้ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการกลั่นกรองในการตรากฎหมาย ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนสู่การแก้ไขโดยกลไกของวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าชายแดน ด้านแรงงานข้ามชาติ ด้านภัยแล้ง ด้านหมอกควัน และด้านคนไร้สัญชาติ โดยมีนายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยนายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า พร้อมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลชี้แจง ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประเด็นที่คณะกรรมการฯสอบถาม สบอ.15 คือเรื่องที่เป็นข่าวในโซเซียลเกี่ยวกับงบพัฒนาถ้ำหลวง 1,000 ล้าน ซึ่ง ผอ.สบอ.15 ได้ชี้แจงว่า งบประมาณดังกล่าว หน่วยงานที่เกียวข้องทั้งหมดยังไม่ได้เสนอขอรับการอนุมัติเงินมาดำเนินการแต่อย่างใด

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th