Responsive image

12 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 12 กันยายน 2019

12 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่แบบเคาะประตูบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงผลกระทบของไฟป่าและปัญหาหมอกควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า เผาไร่ เผาวัสดุการเกษตร เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาไฟป่าพร้อมรณรงค์ป้องกันไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ เลิกเผาป่า และงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและหันมาช่วยกันดูแลรักษาป่าให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป ณ บ้านห้วยหวาย ม.2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th