Responsive image

ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 24 กันยายน 2019

ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ปฏิบัติงานสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th