Responsive image

24 ตุลาคม 2562 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2019

24 ตุลาคม 2562 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในด้านแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของแต่ละจังหวัด และการดำเนินติดตามการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และมีทิศทางในการดำเนินการในทิศทางเดียวกัน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th