Responsive image

30 ตุลาคม 2562 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 30 ตุลาคม 2019

30 ตุลาคม 2562 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันยาเสพติดจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-พม่า ไทย-ลาว จังหวัดเชียงราย ในด้านการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ปี 2562-2563 แผนการปฏิบัติการ(Action Plan) ประกาศจังหวัดเชียงรายแต่งตั้งคณะทำงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในวันที่26พฤศจิกายน 2562 และมาตรการในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th