Responsive image

19 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2019

19 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องไฟป่าเบื้องต้นและการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และเข้าร่วมกิจกรรม "คนเชียงรายพร้อมใจ รักเชียงรายไร้หมอกควัน" รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีพันเอกยุธิส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th