Responsive image

22 พฤศจิกายน 2562 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2019

22 พฤศจิกายน 2562 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ผู้อำนวยการส่วนต้นน้ำ และเจ้าหน้าที่ฯ ติดตามคณะนายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ตรวจติดตามงาน เยี่ยมราษฎรและรับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา และในช่วงบ่ายได้เดินทาง ไปตรวจเยี่ยมราษฎร และรับฟังการบรรยายสรุปโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้า อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ในการนี้ องคมนตรีฯ ได้กรุณามอบถุงพระราชทานแก่ราษฎร ซึ่งเป็นพี่น้องชนเผ่าต่างๆ ที่ร่วมโครงการ ฯ ตลอดจนของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนโครงการ ฯ จากนั้น คณะ ฯ ได้เดินทางไป ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย เพื่อเดินทางกลับ ไปยังท่าอากาศยานทหาร 2 ดอนเมือง เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th