Responsive image

28 พฤศจิกายน 2562 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันเสาร์ 28 ธันวาคม 2019

28 พฤศจิกายน 2562 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูล คณะกรรมการประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่า และหมอกควันในประเทศและในภูมิภาค เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน แนวทาง/มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานเร่งด่วน ระหว่างเดือนธันวาคม2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 ของหน่วยงานจากกองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 37 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานคณะกรรมการประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th