Responsive image

25 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 25 ธันวาคม 2019

25 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องไฟป่าและหมอกควันและการฝึกปฏิบัติการดับไฟป่า ในโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th