Responsive image

26 ธันวาคม 2562 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม 2019

26 ธันวาคม 2562 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เจ้าหน้าที่ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุงฯ สถานีควบคุมไฟป่าแม่สลอง สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี2562 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จังหวัดเชียงราย การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 700 คน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th