Responsive image

6 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2020

6 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) พร้อมสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ สถานีควบคุมไฟป่าน้ำกก และศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ได้จัดฝึกอบรมสมาชิกเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของชุมชุมเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ สถานีควบคุมไฟป่าน้ำกก และราษฎรจิตอาสา จังหวัดเชียงราย จำนวน 100 คน เพื่อพัฒนาความรู้ เสริมประสบการณ์ และทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและระงับควบคุมไฟป่า ตามโครงการ "จิตอาสา" สนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(กิจกรรมอบรมผู้นำจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน) ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) โดยมีนายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 กล่าวรายงาน และ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th