Responsive image

6 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2020

6 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) พร้อมสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้างและศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ได้จัดฝึกอบรมสมาชิกเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของชุมชุมเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง และราษฎรจิตอาสาท้องที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอภูกามยาว อำเภอจุนอำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง จังหวัดพะเยา จำนวน 100 คน เพื่อพัฒนาความรู้ เสริมประสบการณ์ และทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและระงับควบคุมไฟป่า ตามโครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(กิจกรรมอบรมผู้นำจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th