Responsive image

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 20 มีนาคม 2020

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. ให้ความรู้ คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคแก่เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว เช่น การล้างมือที่ถูกวิธี และการสวมหน้ากากอนามัย 2. ประชาสัมพันธ์หากว่าพบตนเองมีอาการป่วย เช่น มีไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 3. จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สำหรับบริการนักท่องเที่ยวโซนบริการของอุทยานแห่งชาติ 4. จัดชุมปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย 5. เจ้าหน้าที่ที่ สัมมนา ประชุม หรือฝึกอบรม ติดต่อกับนักท่องเที่ยวให้สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th