Responsive image

24 มิถุนายน 2563 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 24 มิถุนายน 2020

24 มิถุนายน 2563 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า พร้อมด้วยนายโกษิท ชูจันทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ ได้ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของชุมชนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปัญหาอุปสรรค การแก้ไขปัญหา แนวทางปฏิบัติ การบริหารจัดการเงินอุดหนุนเครือข่ายกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะ และการวางแนวทางและแผนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันทั้งในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ชุมชนข้างเคียง ในปี 2564 ของเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบ้านป่าจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงกาหลง บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เจดีย์ และบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลการตรวจติดตามและผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th