Responsive image

19 กรกฎาคม 2563 สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ลงข่าว: วันอาทิตย์ 19 กรกฎาคม 2020

19 กรกฎาคม 2563 สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเจ้าหน้าที่สถานีฯ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ "ให้ความรู้ ลดการเผา และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ" ให้กับราษฎรในชุมชนเพื่อลดการเผาวัชพืชทางการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยว ลดมลพิษจากการเผาใบไม้ กิ่งไม้ และวัชพืชทางการเกษตร ลดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น/ลดปริมาณหมอกควัน ราษฎรที่เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 120 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยน้ำขุ่น ม.17 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th