Responsive image

31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 31 สิงหาคม 2020

31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15, นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ, นายชาคริต อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์, นายสนิท หอมนาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเชียงราย (คปป.จ.ชร.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ ผู้แทน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน -ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ,ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า(เตรียมการ) ได้นำเสนอข้อมูล 2 เรื่อง ได้แก่ 1. ผลการดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ประกาศพื้นที่ที่สำรวจเป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า มีเนื้อที่ประมาณ 58,069.24 ไร่ 2. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รายงานการแก้ไขปัญหา กรณี ปัญหาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทับซ้อนพื้นที่ทำกินของราษฎรชุมชนบ้านหัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย มติที่ประชุม : รับทราบ

รูปภาพเพิ่มเติม
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th