Responsive image

1 มกราคม 2564 นายพรเทพ ศิระวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 01 มกราคม 2021

1 มกราคม 2564 นายพรเทพ ศิระวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา โดยมีนายศราวุธ เกตุเจริญ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จึงขอรายงานผลการตรวจติดตาม ดังนี้ 1. ตรวจติดตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักท่องเที่ยวก่อนเข้าเขตอุทยานแห่งชาติฯ ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียน 2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญ เรื่อง การบริหารจัดการขยะ ตามโครงการขยะคืนถิ่น 3. กำชับเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวงดใช้หรือนำภาชนะโฟมเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติ 4. กำชับเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวลดการใช้หรือนำภาชนะที่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติ 5. กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลมิให้มีการนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์เข้ามาภายในเขตอุทยานแห่งชาติ 6. กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลมิให้นักท่องเที่ยวส่งเสียงดัง หรือทำความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น 7. ซักซ้อมเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวกรณีฉุกเฉิน การกู้ชีพและการกู้ภัย รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th