Responsive image

19 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ

19 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ อบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่าและการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าเบื้องต้น ในโครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระวังอัคคีภัยไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่ราษฎรบ้านดอนชัย ม.8 ต.แม่ไร่ อ. แม่จัน จ.เชียงราย ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านดอนชัย ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมี จ่าสิบตำรวจหญิงกฐิน มงคลเวชวิไล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th