Responsive image

22 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย

22 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องไฟป่าเบื้องต้นและสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งให้นักเรียนทำกิจกรรมนำเสนอเรื่องไฟป่าและหมอกควัน ในกิจกรรมการฝึกอบรมเครือข่ายเยาวชน “โสนน้อย เตือนภัย”รุ่นที่ 10 โครงการบรูณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลักยกระดับบริหารจัดการเชิงบรูณาการเพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th