Responsive image

มาตรการและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 23 มีนาคม 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th