Responsive image

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปเคชัน "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th