Responsive image

ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 1/2564 และที่ 4/2564 และกำหนดมาตราการปฏิบัติต่อผู้เดินทาง เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 05 กุมภาพันธ์ 2021
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th