Responsive image


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 13 มกราคม 2022

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th