Responsive image

ขอเชิญส่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินคุณภาพลำธารโดยใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีชี้วัด
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 03 ธันวาคม 2019
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th