การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment :ITA 2562

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)


ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

News

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Data interactionการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

Risk assessment to prevent fraud

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Strengthen corporate culture