Card image cap
นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. อนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

2. ศึกษาวิจัยทางด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพ

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

5. กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำ แผนด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติระหว่าง หน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

6. ควบคุม ติดตามการการดำเนินและประสาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานบริหารของอุทยานแห่งชาติและ วนอุทยานในสังกัด


อัตรากำลังประจำส่วน
1.ข้าราชการ จำนวน 11 คน
2.ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน
3.พนักงานราชการ จำนวน 11 คน
4.พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 1 คน

โครงสร้างการบริหารงานของส่วนอุทยานแห่งชาติ

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 134 / 2558 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและให้ข้าราชการ และพนักงาน ปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร

3. ฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ

4. ฝ่ายพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

5. ฝ่ายศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ


รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ (อุทยานแห่งชาติ)


รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ (วนอุทยาน)


แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนอุทยานแห่งชาติ (อุทยานแห่งชาติ)


แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนอุทยานแห่งชาติ (วนอุทยาน)


ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565