ข่าวกิจกรรม

21 กุมภาพันธ์ 2567 หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยาเข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดพะเยา ประจำสัปดาห์ นำโดย นายชุติเดช กมนณชนตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักที่ 15 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ธนัทพัชร์ ประสมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และ นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ร่วมกับ นายเกรียงไกร การขาย ปลัดอำเภอจุน ผู้ใหญ่บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ณ ศาลาประชาคม ท้องที่บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

เปิดอ่านจำนวน 3 ครั้ง

20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายบุญยัง ศรีจันทร์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) อำเภอเวียงเชียงรุ้ง หัวหน้าวนอุทยานห้วยแม่สัก, หัวหน้าวนอุทยานตาดสายรุ้ง พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่าและ PM2.5 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในห้วงห้ามเผาในที่ โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "76 วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567 ทั้งนี้ในที่ประชุมหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้งได้ชี้แจงมาตรการการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า ปี 2567 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะเผชิญเหตุ และระยะฟื้นฟู พร้อมทั้งแจ้งผลดำเนินงานของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้งในห้วงที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมี นางสาวมินทิรา ภดาประสงค์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ชั้น 2

เปิดอ่านจำนวน 3 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th