ส่วนอำนวยการ

นายจีระศักดิ์ แสนขัติ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดส่วนอำนวยการ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงานช่วยอำนวยการประสานราชการ และงานเลขานุการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
2. ปฏิบัติงานด้านจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
3. ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
4. ปฏิบัติงานด้านงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์และยานพาหนะของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
5. ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการเบิกจ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
6. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์และงานนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ตามแบบรายงานที่กำหนด
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8. ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารทุกรูปแบบ
9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
10. ปฏิบัติงานอื่นๆที่มิได้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานใดในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
12. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


1. ข้าราชการจำนวน 11 คน
2. ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน
3. พนักงานราชการจำนวน 23 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงานจำนวน 2 คน


ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่ 15 (เชียงราย) ที่ 309 / 2557 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเอกชนปฏิบัติราชการส่วนอำนวยการได้แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานออกเป็น
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี
3. ฝ่ายพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ
4. ฝ่ายแผนงานและติดตามผล
5. ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
6. ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย)
อัพเดทข้อมูลวันที่ : 06/12/2022